Contact

Sevim Seda Yamaç

sevim.yamac@gidatarim.edu.tr; sevimseda10@gmail.com

+90 (332) 223 54 48

Konya Food and Agriculture University

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080

Meram / KONYA